لیست جدیدترین عناوین آبان 1394 در زمینه های پزشکی
لیست جدیدترین عناوین آبان 1394 در زمینه های پزشکی
لیست جدیدترین عناوین آبان 1394 در زمینه های پزشکی
New Medical Books 11-5-2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مرکز داده , تهیه کننده جدیدترین کتابهای انتشار یافته ناشران خارجی
لیست کتب موجود :
https://www.dropbox.com/sh/tauspd5wj5hgp5l/9Twl1ijRcU
http://www.irdadeh.com/pages/12339
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Integrative Medical Biochemistry: Examination and Board Review edition 2014 .pdf یکپارچه پزشکی بیوشیمی: آزمون و هیئت مدیره بررسی
Essentials of Writing Biomedical Research Papers 1999 edition .pdf ملزومات نوشتن مقالات تحقیقات پزشکی
Biomedical Image Analysis: Statistical and Variational Methods 2014 edition .pdf پزشکی تجزیه و تحلیل تصویر: روش های آماری و تغییرات
Essential Oils in Food Preservation, Flavor and Safety 2015 edition .pdf روغن معطر در حفظ مواد غذایی، طعم و ایمنی
Epigenomics in Health and Disease 2015 edition .pdf Epigenomics در سلامت و بیماری
The Epigenome and Developmental Origins of Health and Disease 2015 edition .pdf اپی ژنوم و رشد و نمو ریشه سلامت و بیماری
Epigenetic Gene Expression and Regulation 2015 edition .pdf بیان ژن اپی ژنتیک و مقررات
Genetic Control of Malaria and Dengue 2015 edition .pdf کنترل ژنتیکی مالاریا و تب دانگ
Genetic Diagnosis of Endocrine Disorders 2015 edition .pdf تشخیص ژنتیکی غدد
International Public Health: Diseases, Programs, Systems and Policies 2005 edition .pdf بهداشت عمومی جهانی: بیماری، برنامه ها، سیستم ها و سیاست
Women and Health 2012 edition .pdf زنان و بهداشت
Current Diagnosis and Treatment Cardiology, Fourth Edition (LANGE CURRENT Series) 2013 edition .pdf تشخیص و درمان کنونی قلب و عروق، چاپ چهارم (لانگه فعلی سری)
Color Atlas and Synopsis of Echocardiography 2015 edition .pdf اطلس رنگی و خلاصه داستان اکوکاردیوگرافی
Color Atlas and Synopsis of Echocardiography 2015 edition .pdf اطلس رنگی و خلاصه داستان اکوکاردیوگرافی
Computational Immunology: Models and Tools 2015 edition .pdf محاسباتی ایمونولوژی: مدل و ابزار
Molecular Microbial Diagnostic Methods: Pathways to Implementation for the Food and Water Industries 2015 edition .pdf مولکولی میکروبی تشخیصی روش: مسیرهای پیاده سازی برای صنعت مواد غذایی و آب
Movement Disorders in Childhood 2015 edition .pdf اختلالات حرکتی در دوران کودکی
Mosby's Pocket Guide to Cultural Health Assessment (Nursing Pocket Guides) 2007 edition .pdf راهنمای جیبی Mosby در ارزیابی سلامت فرهنگی (پرستاری پاکت پی سی راهنماهای)
Nutritional Composition of Fruit Cultivars 2015 edition .pdf ترکیب تغذیه ارقام میوه
Atlas of Gynecologic Cytopathology: with Histopathologic Correlations 2015 edition .pdf اطلس زنان Cytopathology: با هیستوپاتولوژیک همبستگی
Oral Exams: Preparing For and Passing Candidacy, Qualifying, and Graduate Defenses 2015 edition .pdf آزمون های شفاهی: آماده شدن برای و عبور نامزدی، مقدماتی، و دفاع تحصیلات تکمیلی
The Normal and Pathological Fetal Brain: Ultrasonographic Features 2015 edition .pdf سالم و پاتولوژی مغز جنین: ویژگی های سونوگرافیک
The Normal and Pathological Fetal Brain: Ultrasonographic Features 2015 edition .pdf سالم و پاتولوژی مغز جنین: ویژگی های سونوگرافیک
Manual of Pediatric Therapeutics 2007 edition .pdf دستی از درمان کودکان
Poisoning and Drug Overdose, Sixth Edition (Poisoning & Drug Overdose) 2011 edition .pdf مسمومیت با مواد مخدر مصرف بیش از حد و، ویرایش ششم (مسمومیت و مواد مخدر مصرف بیش از حد)
Pharmaceutical Microbiology: Essentials for Quality Assurance and Quality Control 2015 edition .pdf دارویی میکروبیولوژی: ملزومات برای تضمین کیفیت و کنترل کیفیت
A Practical Guide to Rational Drug Design 2015 edition .pdf راهنمای عملی برای گویا طراحی دارو
Pharmacotherapy Principles and Practice Study Guide 3/E 2013 edition .pdf اصول دارو درمانی و تمرین راهنمای مطالعه 3 / E
Presumptive Design: Design Provocations for Innovation 2015 edition .pdf احتمالی طراحی: طراحی تحریکاتی برای نوآوری
Pharmacotherapy Principles and Practice Study Guide 3/E 2013 edition .pdf اصول دارو درمانی و تمرین راهنمای مطالعه 3 / E
Trease and Evans' Pharmacognosy 2009 edition .pdf Trease و اوانز فارماکوگنوزی
Human Physiology, Biochemistry and Basic Medicine 2015 edition .pdf فیزیولوژی، بیوشیمی و پزشکی عمومی
Scripts People Live: Transactional Analysis of Life Scripts 2007 edition .pdf اسکریپت مردم زندگی می کنند: تحلیل رفتار متقابل از اسکریپت زندگی
Bioengineering for Surgery: The Critical Engineer Surgeon Interface 2015 edition .pdf مهندسی زیستی برای جراحی: مهندس انتقادی جراح رابط
The Apha Complete Review for the Fpgee (Foreign Pharmacy Graduate Equivalency Examination) ) - 2 edition .pdf APHA از بررسی کامل برای Fpgee (داروخانه خارجی فارغ التحصیل معادل آزمون)
Atlas of Gastrointestinal Surgery, 2nd edition - Volume 2 2009 edition .pdf اطلس جراحی دستگاه گوارش، 2nd نسخه - جلد 2
Thor's OS Xodus: Why And How I Left Windows For OS X 2015 edition .pdf ثور OS Xodus: چرا و چگونه من سمت چپ ویندوز برای OS X
Fuzzy Neural Networks for Real Time Control Applications: Concepts, Modeling and Algorithms for Fast Learning 2015 edition .pdf شبکه های عصبی فازی برای کاربردهای واقعی کنترل زمان: مفاهیم، مدل سازی و الگوریتم برای یادگیری سریع
Sustainable Apparel: Production, Processing and Recycling (Woodhead Publishing Series in Textiles) 2015 edition .pdf پوشاک پایدار: تولید، پردازش و بازیافت (Woodhead انتشار سری در منسوجات)
The Cell: A Molecular Approach, Sixth Edition 2013 edition .pdf همراه: رویکرد مولکولی، ویرایش ششم
The Cell: A Molecular Approach, Sixth Edition 2013 edition .pdf همراه: رویکرد مولکولی، ویرایش ششم
Core Radiology 2013 edition .pdf هسته رادیولوژی
Continuous Sedation at the End of Life (Cambridge Bioethics and Law) 2013 edition .pdf آرامبخشی به طور مداوم در پایان عمر (کمبریج اخلاق زیستی و حقوق)
Physics of Radiology, Fourth Edition r - 1 edition .pdf فیزیک رادیولوژی، چاپ چهارم
Lippincott's Q&A Review for NCLEX-RN 2014 edition .pdf Q & A نقد و بررسی Lippincott در برای NCLEX-RN
Lippincott's Q&A Review for NCLEX-RN 2014 edition .pdf Q & A نقد و بررسی Lippincott در برای NCLEX-RN

تاريخ ارسال: 1394/8/15

تعداد بازدید: 182

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |